۰۲ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۲, ۱۳۹۹

تست روانشناسی و میزان اضطراب

۰ Comment

تست روانشناسی و میزان اضطراب

در آزمون پیش روی تعیین کنید که در همین لحظه چه احساسی دارید؟ شایان ذکر است پاسخ های پرسش ها از الف ) یک امتیاز – ب ) دو امتیاز ج ) سه امتیاز د ) چهار امتیاز ه ) پنج امتیاز برخوردارند.

۱ ) به خود اطمینان دارم؟

الف) بسیار زیاد

ب ) زیاد

ج ) تا حد متوسط

د ) کمی

ه ) هرگز

۲ ) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم ؟

الف) بسیار زیاد

ب ) زیاد

ج ) تا حد متوسط

د ) کمی

ه ) هرگز

۳ ) آرامم ؟

الف) بسیار آرام

ب ) تا حدود زیادی

ج ) تا حد متوسط

د ) کمی

ه ) هرگز

۴ ) عصبی ام؟

الف) هرگز

ب ) بسیار کم

ج ) تا حد متوسط

د ) خیلی

ه ) همیشه

۵ ) ناراحتم ؟

الف) هرگز

ب ) بسیار کم

ج ) تا حد متوسط

د ) خیلی

ه ) همیشه

۶ ) بدنم همواره مرطوب است؟

الف) هرگز

ب ) بسیار کم

ج ) تا حد متوسط

د ) خیلی

ه ) همیشه

۷ ) نفسم منظم است؟

الف) هرگز

ب ) بسیار کم

ج ) تا حد متوسط

د ) خیلی

ه ) همیشه

۸ ) احساس تنش در معده ام دارم.

الف) هرگز

ب ) بسیار کم

ج ) تا حد متوسط

د ) خیلی

ه ) همیشه

حالا امتیازها را با هم جمع کنید و با معیارهای زیر مقایسه کنید.

* امتیاز بین ۳۲ تا ۵۰ :

اضطراب شما بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت آن، به روانشناس مراجعه کنید.

* امتیاز بین ۲۴ تا ۳۲ :

اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال ، می توانید با استفاده از کتاب های اضطراب آن را هم برطرف کنید.

* امتیاز کمتر از ۲۴ :

افراد طبیعی را می رساند که اختلال ، اضطراب و مشکل عمده ای ندارند.